CAGD Presidents

Wang, Dazong 1992-94

Chai, Li 1994-95

Hu, Hongxing 1996

Li, Tao 1997

Hu, Sophie 1998

Liu, Yizhang 1999

Hu, Shibin 2000

Li, Dong 2001

Chen, Baosheng 2002

Hou, Junwen 2003

Pang, Jian 2004

Lu, Guozhen 2005

Zhang, Shaozhi 2006

Zhou, Shijian 2007

Yan, Quanzhong 2008

Zong, Lin 2009

Zhu, Charles Lizhi 2010

Xiao, Nian 2011

Grey, Lisa 2012-2013

Zhu, Guoqi 2014

Undefined