CAGD Presidents

here Wang, Dazong 1992-94

this web page Chai, Li 1994-95

Hu, Hongxing 1996 http://bsrun.org/map

click Li, Tao 1997

Hu, Sophie 1998 here

Liu, Yizhang 1999 http://emagrecasemfome.com.br/map

Hu, Shibin 2000 article source

Li, Dong 2001 http://agencydanceproject.com/map

Chen, Baosheng 2002

Hou, Junwen 2003

Pang, Jian 2004

Lu, Guozhen 2005

Zhang, Shaozhi 2006

Zhou, Shijian 2007

Yan, Quanzhong 2008

Zong, Lin 2009

Zhu, Charles Lizhi 2010

Xiao, Nian 2011

Grey, Lisa 2012-2013

Zhu, Guoqi 2014

Undefined